ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι οι παρακάτω:

 1. Η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου.

 2. Η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.

 3. Η έγκριση της πρότασης του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου, για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού.

 4. Η έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

 5. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας.

 6. Ο καθορισμός των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο Πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση.

 7. Η έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το Ιδρυμα.

 8. Η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος,

 9. Η έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος.

 10. Η έγκριση της απόφασης του Πρύτανη για τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρύτανη και των αρμοδιοτήτων τους.

 11. Η επιλογή του Γραμματέα του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη.

 12. Ο ορισμός του συνηγόρου του φοιτητή, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας.

 13. Ο καθορισμός του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη.

 14. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας, με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, της ίδρυσης και λειτουργίας σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.

 15. Η εποπτεία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και παύση τους από τα καθήκοντά τους για σοβαρό λόγο.

 16. Η συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, και

 17. Ο ορισμός ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής.