Συνεδρίαση 27η/29.06.2017

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΚΣΤ΄) Συνεδρίασης Συμβουλίου
 2. 2. Έγκριση 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Πανεπιστημίου Κρήτης, σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού.
 3. 3. Ανανέωση θητείας του Συνηγόρου του Φοιτητή
 4. 4. Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
 5.  5. Άλλα  ενδεχόμενα θέματα - Ανακοινώσεις

 

Συνεδρίαση 26η/03.03.2017

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.      Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΚΕ΄) Συνεδρίασης Συμβουλίου
 2. 2.      Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Πανεπιστημίου Κρήτης και στα δύο σκέλη του, τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
 3. 3.      Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Πανεπιστημίου Κρήτης, σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού
 4. 4.      Άλλα  ενδεχόμενα θέματα - Ανακοινώσεις

 

Συνεδρίαση 25η/19.12.2016

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.  1.      Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΚΔ΄) Συνεδρίασης Συμβουλίου
 2. 2.      Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2016, σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού
 3. 3.      Έγκριση Αρχικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017, (Τακτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων)
 4. 4.      Άλλα  ενδεχόμενα θέματα

 

Συνεδρίαση 24η/23.11.2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.      Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΚΓ΄) Συνεδρίασης Συμβουλίου
 2. 2.      Έγκριση 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2016, σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού
 3. 3.      Έγκριση 4ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2016, σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού
 4. 4.      Αίτημα παραίτησης του Ηλιόπουλου Ιωάννη, εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 5. 5.      Άλλα  ενδεχόμενα θέματα

 

Συνεδρίαση 23η/29.09.2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΚΒ΄) Συνεδρίασης Συμβουλίου
 2. 2) Αποδοχή της παραίτησης του Καλοκαιρινού Αλέξιου, εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου      Κρήτης, λόγω ανάληψης των καθηκόντων της προεδρίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
 3. 3) Διαπίστωση αυτοδίκαιης αποχώρησης από την υπηρεσία του Κυλάφη Νικολάου, εσωτερικού μέλους του Πανεπιστημίου Κρήτης
 4. 4) Ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης
 5. 5) Άλλα  ενδεχόμενα θέματα

 

Συνεδρίαση 22α/27.06.2016

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΚΑ΄) Συνεδρίασης Συμβουλίου
2)  Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2016 (Τακτικός Προϋπολογισμός και  Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων)
3) Ορισμός Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης
4) Ανασυγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης
5)  Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με δίδακτρα
6) Αποζημίωση Προέδρου και Μελών Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2016 για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
7) Εξελίξεις σχετικά με τα Συμβούλια (ΦΕΚ 280/02-06-2016 τ. ΥΟΔΔ διαπιστωτικής πράξης για παράταση θητείας Συμβουλίων)
8) Ανακοινώσεις
9) Άλλα  ενδεχόμενα θέματα

 

Συνεδρίαση 21η/01.03.2016

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (Κ΄) Συνεδρίασης Συμβουλίου

2) Εγκριση των Αναπληρωτών Πρύτανη και των αρμοδιοτήτων τους

 

Συνεδρίαση 20η/09.02.2016

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. 1) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΙΘ΄) Συνεδρίασης Συμβουλίου
 2. 2) Έγκριση Αρχικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 (ΤακτικόςΠροϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων)
 3. 3) Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού 2016 (Τακτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
 4. 4) Έγκριση Απολογισμού 2015
 5. 5) Έγκριση διορισμού του εκλεγέντος για το αξίωμα του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητού κ. Οδυσσέα Ζώρα του Λύσανδρου, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας
 6. 6) Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με δίδακτρα.
 7. 7) Ανακοινώσεις 

    α) Εκλογή κας Τάφα Ευφημίας του Βασιλείου, Καθηγήτριας Π.Τ.Π.Ε. στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής
    β) Ενημέρωση συνάντησης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των  ΑΕΙ της χώρας της 24ης Ιανουαρίου 2016

8)  Άλλα ενδεχόμενα θέματα

 

Συνεδρίαση 19η/11.12.2015

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. 1) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΙΗ’) Συνεδρίασης Συμβουλίου
 2. 2) Έγκριση έβδομης (7ης) τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού 2015
 3. 3) Αποδοχή της παραίτησης του κ. Σπύρου Αρταβάνη-Τσάκωνα εξωτερικού μέλους τους Συμβουλίου του Ιδρύματος
 4. 4) Ενημέρωση για την Ανακήρυξη των Υποψηφίων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
 5. 5) Ενημέρωση για την Ανακήρυξη της Υποψηφίας για το αξίωμα του Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης
 6. 6) Άλλες ανακοινώσεις και ενδεχόμενα θέματα

 

Συνεδρίαση 18η/20.10.2015

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1.  1) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης (ΙΖ’) Συνεδρίασης Συμβουλίου
 2. 2) Έγκριση πέμπτης (5ης) τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού 2015
 3. 3) Έγκριση έκτης (6ης) τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015
 4. 4) Έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2016 και στα δύο σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης
 5. 5) Έγκριση των Αναπληρωτών Πρύτανη και των αρμοδιοτήτων τους
 6. 6) Πρυτανικές εκλογές
 7. 7)  Άλλες ανακοινώσεις και ενδεχόμενα θέματα

 

Συνεδρίαση 17η/21.07.2015

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. 1) Επικύρωση πρακτικών της 16ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου
 2. 2) 3η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2015
 3. 3) 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2015

Συνεδρίαση 16η/13.03.2015

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1)  Επικύρωση πρακτικών της 15ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου
2)  Απολογισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης έτους 2014
3)  1η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2015
4)  2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης
     του έτους 2015
5)  Αντικατάσταση μέλους της ΜΟΔΙΠ μετά από παραίτηση
6)  Έγκριση Διετούς Απογραφικής Έκθεσης του Συμβουλίου Ιδρύματος
7)  Πλαίσιο χρηματοδότησης (δίδακτρα, επιμίσθια κλπ) Προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης»
     και «Θερινών Σχολείων» (ενημέρωση από Αναπλ. Πρύτανη κα Ε. Παπαδάκη).
8)  Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Συνεδρίαση 15η/22.12.2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Επικύρωση πρακτικών της 14ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου
 2. 6η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2014
 3. Σχέδιο του Προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 2015 και  στα δύο  σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου Κρήτης
 4. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

α) Κατάληψη στα κτίρια του Ρεθύμνου και στα γραφεία της Πρυτανείας στο            Ηράκλειο.

β)    Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο     Ρέθυμνο_Τροπολογία

γ)    Αναγόρευση του κ Richter σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης –   ενημέρωση από τον Πρύτανη.

δ)    Οργανισμός

Συνεδρίαση 14η/15.09.2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης του Συμβουλίου (13ης)
 2. Έγκριση κατανομής αρμοδιοτήτων του αποχωρούντος Αντιπρύτανη κ. Γεωργίου Τζιρίτα στα εναπομείναντα μέλη του Πρυτανικού Σχήματος.
 3. Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης προϋπολογισμού 2014 (Δημόσιες Επενδύσεις)
 4. Έγκριση πέμπτης (5ης) τροποποίησης προϋπολογισμού 2014 (Τακτικός Προϋπολογισμός)
 5. Συνοπτικός προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κρήτης για το 2015
 6. Οριστικοποίηση πλαισίου για την έγκριση, από το Συμβούλιο, αιτήσεων επιβολής διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα – (εξ’ αναβολής)
 7. Αιτήματα και αιτιάσεις του Καθηγητή Χειρουργικής κ. Γ. Χαλκιαδάκη που αφορούν στις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την εκλεξιμότητα των Κοσμητόρων της Σχολής Επιστημών Υγείας
 8. Άλλες ανακοινώσεις και ενδεχόμενα θέματα

Ανακοίνωση Α: Παραίτηση του Προέδρου της Αρχής της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), κ. Ευάγγελου Κουφουδάκη

Ανακοίνωση Β: Δημοσίευση στο ΦΕΚ 500/τ.ΥΟΔΔ/14.08.2014 με ημερομηνία κυκλοφορίας 20.08.2014, της τροποποίησης της υπ΄αριθμον πρωτ. Φ.120.61/10/11490/Β2/28.01.2013 (ΦΕΚ 37/01.02.2013 τ.ΥΟΔΔ) Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας (Α. Λοβέρδου) περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν της παραίτησης του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Χρήστου Λιονή, από τη θέση του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συνεδρίαση 13η/23.07.2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων του Συμβουλίου
 2. Ενημέρωση και ενδεχόμενη έγκριση διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
 3. Αμοιβή Προέδρου και Μελών για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
 4. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Συνεδρίαση 12η/23.06.2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Εξέταση των ουσιαστικών προσόντων και έγκριση των υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα στις Σχολές: Ιατρική, Κοινωνικών Επιστημών, και Φιλοσοφική
 2. Ενημέρωση και ενδεχόμενη έγκριση διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα.
 3. Ανακοινώσεις και θέματα που μπορεί να προκύψουν

α) Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος που αφορά τους καταλογισμούς μελών     του ΠΚ και την αθώωσή τους.

β) Έγκριση του Οργανογράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνεδρίαση 11η/22.05.2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση τρίτης (3ης) τροποποίησης προϋπολογισμού 2014, Τακτικός Προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ-Δημόσιες Επενδύσεις
 2. Άλλες ανακοινώσεις και ενδεχόμενα θέματα

α) Παραίτηση του κ. Χρήστου Λιονή, Εσωτερικού Μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης

β) Συνεργασία μεταξύ ΙΤΕ και Πανεπιστημίου Κρήτης

γ)  Ενημέρωση για την εγκύκλιο που έχει αποσταλεί από το ΥΠΑΙΘ και αφορά τα οκτώ Πανεπιστήμια που εμπλέκονται στην διαθεσιμότητα των διοικητικών τους υπαλλήλων.

δ) Οργανισμός Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνεδρίαση 10η/10.03.2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση Απολογισμού 2013
 2. Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού 2014
 3. Ενημέρωση για το χρέος του Παν. Κρήτης στο Δήμο Ηρακλείου (Δημοτικά τέλη προηγουμένων ετών).
 1. Ενημέρωση για τον Οργανισμό και το προβλεπόμενο από το νόμο ΝΠΙΔ
 2. Ενημέρωση από την επιτροπή Θερμού-Γκλαβάνη σχετικά με την αναζήτηση πρόσθετων πόρων
 3. Ανανέωση θητείας του Συνηγόρου του Φοιτητή
 4. Άλλες ανακοινώσεις και ενδεχόμενα θέματα.

Συνεδρίαση 9η/08.01.2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2014:

       α) Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού

       β) Σκέλος Δημοσίων Επενδύσεων

 1. Ανακοινώσεις

       α) Αίτημα έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποίηση του υπ’ αριθμόν

          96/2013 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 133/Α/5.06.2013) σχετικά με την εκ νέου

          μετονομασία (επαναφορά στην αρχική της ονομασία) της «Σχολής Κοινωνικών,

          Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης» σε «Σχολή

          Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης» και μετονομασία της

          «Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης» σε «Ιατρική Σχολή του

          Πανεπιστημίου Κρήτης» .

       β) Ίδρυση ΝΠΙΔ – αιτιολογικές εκθέσεις

       γ) Προκήρυξη από το κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση για ξένους μεταπτυχιακούς και

          μεταδιδακτορικούς φοιτητές.

       δ) Αποζημιώσεις Μελών Συμβουλίων

Συνεδρίαση 8η/15.11.2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2014:

                  α) Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού

                  β) Σκέλος Δημοσίων Επενδύσεων

 1. Επικύρωση υποψηφιοτήτων για την εκλογή Κοσμήτορα στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
 2. Ανακοινώσεις

                 α) Διάκριση των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ιωάννη Τσαμαρδίνου

                     και κ. Ανδρέα Ζέζα

Συνεδρίαση 7η/08.10.2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Προβλήματα που προκύπτουν από τις απειλούμενες διαθεσιμότητες υπαλλήλων για τη λειτουργία του Π.Κ.
 2. Οργανισμός του Π.Κ. - Πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τις επιτροπές που ορίσθηκαν από την Πρυτανεία
 3. Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2014
 4. Ζητήματα χρηματοδότησης πέραν της κρατικής χορηγίας:

          α) Αναζήτηση πρόσθετων πόρων

          β) Ενημέρωση από τον Πρύτανη για τις για τις δραστηριότητες και η πορεία της

              Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας του Π.Κ., ενόψει της επικείμενης σύστασης

              ΝΠΙΔ στα πανεπιστήμια.

 5. Ανακοινώσεις

           α) “Oxford Summit of Leaders”

           β) Ζήτημα που έχει θέσει προς το Σ.Ι. ο καθ. Α. Βγότζας

          γ) Ενημέρωση από τον Πρύτανη σχετικά με το παλαιό θέμα των καταλογισμών σε

              μέλη του Π.Κ.        

          δ) Άλλες ανακοινώσεις

Συνεδρίαση 6η/28.08.2013

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013

     (μεταφορά θέματος 5ης συνεδρίασης λόγω αδυναμίας συνεδρίασης- έλλειψη απαρτίας):

        α) Σκέλος Δημοσίων Επενδύσεων

        β) Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού

       Εκτός ημερησίας διάταξης, και λόγω του επείγοντος του θέματος,  συζητήθηκε και

       η διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Συνεδρίαση 5η/26.08.2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.    Έγκριση της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013:

        α) Σκέλος Δημοσίων Επενδύσεων

        β) Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού

Συνεδρίαση 4η/17.06.2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ανακοινώσεις

α) Ανταλλαγή απόψεων επί της τρίτης (Γ') Έκτακτης Συνεδρίασης του Συμβουλίου (05-06-2013)

β) Αλλαγή ονόματος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

γ)  Συνδρομές Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Πηγών Πληροφόρησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./ HEAL-Link) / Δελτίο Τύπου -  Ανακοίνωση του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο σχετικά με τη διακοπή των συνδρομών στα ηλεκτρονικά περιοδικά λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή της σχετικής συνδρομής

δ)  Κοινοποίηση εισήγησης του Προέδρου του Σ. Ι. του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γρηγορίου Σηφάκη προς τους Προέδρους των Σ.Ι. των ελληνικών Α.Ε.Ι. και τους Αναπληρωτές τους.

ε)     Επιστολή της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Π.Κ.

στ)   Κοινοποίηση του εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Α. Κυριαζή  σε ερώτημα    Του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων σχετικά με την "Αποζημίωση των μελών        του Συμβουλίου του Ιδρύματος".

2. Θέματα Πρυτανείας:

α) Τρίτη (3η) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013

    Πανεπιστημίου Κρήτης – Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού

β) Απολογισμός Οικονομικού  έτους 2012 του Πανεπιστημίου Κρήτης

γ) Ενημέρωση για την ως τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού (τακτικού και δημοσίων επενδύσεων)

    και γενικότερα για τις  αναμορφώσεις των προϋπολογισμών.     

δ) Ενημέρωση για θέματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και τις δραστηριότητες

    της Πρυτανείας.

 3. Αναζήτηση του ουσιαστικού ρόλου του Σ.Ι. στην ανάπτυξη του Π.Κ. — Β'

       α) Εισηγήσεις των κ.κ. Γκλαβάνη, Θερμού, Λιονή, κ.ά..

       β) Λήψη αποφάσεων για τη γραπτή εισήγηση κ. Ματθιόπουλου και

           κ. Νικολαϊδη

       γ) Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών – δράσεων του Σ.Ι. Ορισμός

           εισηγητών.

4. Προγραμματισμός συνεδριάσεων του επόμενου εξαμήνου.

Συνεδρίαση 3η/05.06.2013

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Π.Κ., σκέλος Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2013

Συνεδρίαση 2η/21.03.2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της πρότασης του Πρύτανη για τη συγκρότηση της ΜΟΔΙΠ

    (εξ’ αναβολής από την 1η συνεδρίαση).
2. Σχέδιο «Αθηνά» και οι προβλέψεις του για το Π.Κ. – Νέα δεδομένα

       α) Συγχώνευση Μαθηματικών Τμημάτων,

       β) Απόφαση Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ (επισυνάπτεται)

       γ) Αύξηση εισακτέων.Ενημέρωση από τον Πρύτανη για το Σχέδιο Αθηνά

           (συνημμένα 2 και 3)

3. Αναζήτηση του ουσιαστικού ρόλου του Σ.Ι. στην ανάπτυξη του Π.Κ.

      α) Διαπιστώσεις διευκρινίσεις και ορισμοί: Η φενάκη της «αυτοτέλειας» των  ΑΕΙ 

          (εισήγηση Προέδρου)

      β) Ο δημόσιος χαρακτήρας των ΑΕΙ, η σημασία και τοι Προϋποθέσεις της διασφάλισης

           της ποιότητας των σπουδών και της έρευνας, και η αναζήτηση εξωτερικών πηγών

          χρηματοδότησης (εισήγηση του Προέδρου), 

      γ) Ενημέρωση από τον Πρύτανη για τις ενέργειες που προβλέπονται σχετικά με τη 

          σύνταξη του Οργανισμού Ιδρύματος.

4. Οργάνωση της δημόσιας παρουσίας του Συμβουλίου Ιδρύματος και πληροφόρηση της

    πανεπιστημιακής   κοινότητας για τη λειτουργία και τις αποφάσεις του

5. Οι ανάγκες χρηματοδότησης του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

6. Ανακοινώσεις

      α) Εκλογή Κοσμήτορα ΣΘΤΕ – Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

      β) Βραβείο Ερευνητών (απόφαση Συγκλήτου) – Επιτροπή αξιολόγησης

          (εξωτερικά μέλη Συμβουλίου ΠΚ)

      γ) Αποφάσεις Συνάντησης Προέδρων & Αναπληρωτών Προέδρων Συμβουλίων  ΑΕΙ  

          - Αθήνα 31/03/2013

      δ) Επιστολή Προέδρου Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κρήτης για εκπροσώπηση στο

          Συμβούλιο προς κάθε κατηγορία προσωπικού - απαντήσεις που ελήφθησαν

      ε) Απόφαση Συγκλήτου για Συνδρομές ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών – ΣΕΑΒ

7. 1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού Π.Κ. 2013

8. Διάφορα

Συνεδρίαση 1η/18.02.2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση των αναπληρωτών Πρύτανη και των αρμοδιοτήτων τόσο του Αντιπρύτανη όσο και των Αναπληρωτών του Πρύτανη
 2. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, του ακαδ. έτους 2013:

    (α) Κατανομή πιστώσεων κρατικών επιχορηγήσεων 2013.

    (β) Έγκριση τακτικού προϋπολογισμού Π.Κ. 2013.

    (γ) Έγκριση αρχικού προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013.

    (δ) Πρόταση του Π.Κ. για το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

         2013.

 1. Έγκριση της πρότασης του Πρύτανη για τη συγκρότηση της ΜΟΔΙΠ.
 2. Έγκριση της πρότασης για τον ορισμό Συνηγόρου του Φοιτητή
 3. Έγκριση υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα
 4. Σχέδιο «Αθηνά» και οι προβλέψεις του για το Π.Κ.
 5. Διάφορα

Συνεδρίαση 17/12/2012

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Συγκρότηση του Συμβουλίου σε Σώμα
 2. Εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου
 3. Κλήρωση μελών Συμβουλίου 2ετούς θητείας

Συνεδρίαση 13.11.2012

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Εκλογή Προέδρου και Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης