ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 4η συνεδρίασή του στις 17/6/2013
συγκρότησε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας, προκειμένου να εργασθούν συστηματικά πάνω σε θέματα
της αρμοδιότητάς τους και να εισηγούνται στο Συμβούλιο. Επιλέγοντας την κατηγορία αριστερά θα
ενημερωθείτε για τη συγκρότηση των επιτροπών και το έργο τους.