Διαπιστωτική Πράξη διορισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Την Τρίτη 23/02/2016 εκδόθηκε από την Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου, η διαπιστωτική πράξη διορισμού του νέου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Οδυσσέα-Iωάννη Ζώρα. Για να δείτε τη Διαπιστωτική Πράξη πατήστε εδώ.

 

Δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά το διορισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στο υπ΄ αριθμόν 82 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  με ημερομηνία έκδοσης 18 Φεβρουαρίου 2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 19 Φεβρουαρίου 2016, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (αρ. πρωτ. Συμβουλίου 6/10.02.2016, συνεδρίαση 20η/09-02-2016) για το διορισμό του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα ως ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

 

Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος - διορισμός εκλεγέντος Πρύτανη

 Το Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την 20η/09-02-2016 Συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου με ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για να δείτε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.