ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι στρατηγικού και εποπτικού χαρακτήρα, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, την ανάληψη πρωτοβουλιών εξωστρέφειας καθώς και τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία. Τέλος, βασική μέριμνα του Συμβουλίου είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της αυτοτέλειας και της αυτοδιοίκησης.

περισσότερα...